Artykuł sponsorowany

Czy komornik może ściągać przedawniony dług?

Czy komornik może ściągać przedawniony dług?

Komornicy są zobowiązani do egzekwowania należności na rzecz wierzycieli, jednak czy mogą ściągać długi, które uległy przedawnieniu? W Polsce przedawnienie długu to kwestia, która budzi wiele kontrowersji i niepewności. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu, aby poznać swoje prawa i obowiązki jako dłużnik.

Przedawnienie długu a jego egzekucja

Zgodnie z polskim prawem, przedawnienie długu oznacza, że po upływie określonego czasu wierzyciel traci możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Okres przedawnienia zależy od rodzaju długu – dla większości zobowiązań wynosi on 3 lata, natomiast dla niektórych, jak np. alimenty, może wynosić nawet 10 lat. Ważne jest jednak, że samo przedawnienie nie powoduje automatycznego umorzenia długu – wierzyciel nadal ma prawo do żądania zwrotu należności od dłużnika.

Wpływ tytułu wykonawczego na egzekucję przedawnionego długu

Jeśli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy, na przykład wyrok sądu, może wystąpić do komornika o wszczęcie egzekucji długu. W takiej sytuacji istotne jest, aby sprawdzić, czy tytuł wykonawczy nie uległ przedawnieniu – zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedawnienie tytułu wykonawczego następuje po upływie 10 lat od dnia, w którym stał się prawomocny. Jeżeli tytuł wykonawczy nie uległ przedawnieniu, komornik w Wołominie może podjąć próbę ściągnięcia długu, nawet jeśli sam dług uległ już przedawnieniu. Wówczas jednak dłużnik powinien zgłosić zarzut przedawnienia zarówno wobec wierzyciela, jak i komornika.

Kiedy komornik musi umorzyć egzekucję przedawnionego długu

Jeśli dłużnik zgłosi zarzut przedawnienia w odpowiednim terminie i sposób, komornik ma obowiązek umorzyć egzekucję długu. Warunkiem jest jednak, aby zarzut był zgłoszony na piśmie i zawierał uzasadnienie oraz dowody potwierdzające przedawnienie. Komornik ma prawo zweryfikować zgłoszone argumenty i dokumenty oraz ocenić ich zasadność. Jeżeli stwierdzi, że zarzut przedawnienia jest słuszny, wówczas zobowiązany jest umorzyć postępowanie egzekucyjne. Warto zatem znać swoje prawa jako dłużnik i odpowiednio reagować na próby ściągnięcia przedawnionego długu.

Obrona przed ściąganiem przedawnionego długu

Jeśli dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty przedawnionego długu, powinien jak najszybciej zgłosić zarzut przedawnienia. W Polsce zarzut ten można zgłosić na piśmie, w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty lub ustnie podczas rozprawy sądowej. Warto przy tym zgromadzić dowody potwierdzające, że dług rzeczywiście uległ przedawnieniu, takie jak umowy, rachunki czy korespondencję z wierzycielem.

Konsekwencje niezgłoszenia zarzutu przedawnienia

Niezgłoszenie zarzutu przedawnienia może prowadzić do tego, że komornik faktycznie będzie mógł ściągnąć przedawniony dług. Jeśli bowiem dłużnik nie zgłosi tego zarzutu, sąd może uznać, że dług nadal istnieje i wydać nakaz jego egzekucji. Dlatego ważne jest, aby w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty przedawnionego długu niezwłocznie zgłosić zarzut przedawnienia.